FESPA

O nás

Stanovy sdružení
Asociace sitotisku a digitálního tisku ČR

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. NÁZEV 
Oficiální název sdružení je Asociace sitotisku a digitálního tisku ČR a zkratka ASD ČR.

1.2. SÍDLO
Klapkova 159/50, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

1.3. ÚČEL A CÍLE SDRUŽENÍ
Sítotiskový svaz je zájmové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje společný zájem o sítotisk, serigrafii a digitální tisk. Sítotiskový svaz ČR vytváří platformu pro rozvoj výše uvedených technik, prosazovaní odborných zájmů svých členu ve veřejném životě, zejména ve vazbách na živnostenskou a podnikatelskou činnost při oficiálních jednáních a zastupováni při mezinárodních stycích.

2. ČLENSTVÍ

2.1. ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ
Řádným členem Sítotiskového svazu ČR se muže stát každá fyzická a právnická osoba nebo sdružení takových osob s bydlištěm nebo sídlem na území ČR se zájmem o sítotisk, serigrafii a digitální tisk, který zaplatí členský poplatek (dále jen člen svazu). členství ve svazu schvaluje nebo zamítá Výkonná řídící rada na základě pravomoci delegované na ni sjezdem. řádné členství opravňuje člena svazu k účasti na sjezdech a opravňuje člena svazu volit a být volen do Svazových orgánů, podílet se na veškerých aktivitách svazu v souladu s těmito stanovami a být veden v adresáři a dostávat informace o odborných akcích, kursech a výstavách, týkajících se oblasti zájmu Sítotiskového svazu u nás i v zahraničí, využívat odborných informací z databanky sekretariátu svazu. Při odborných akcích, pořádaných Sítotiskovým svazem má člen právo na snížený účastnický poplatek, pokud se takový poskytuje.

2.2. MIMOŘÁDNÉ ČLENSTVÍ
Mimořádné členství je udělováno především fyzickým osobám z řad studentů a důchodců. Udělení mimořádného členství je schvalováno výkonnou řídící radou. Mimořádní členové svazu jsou povinni hradit členské poplatky ve výši 50% řádných členských poplatků.

2.3. ČESTNÉ ČLENSTVÍ
čestný člen má práva řádného člena, neplatí však členské poplatky. O přijetí čestných členů rozhoduje Výkonná řídící rada, jejich členství potvrzuje Sjezd.

3. ORGÁNY ASOCIACE SÍTOTISKU A DIGITÁLNÍHO TISKU ČR

3.1. SJEZD
Nejvyšším orgánem ASD ČR je SJEZD, který je svoláván každé dva roky. Svolání sjezdu musí být zveřejněno minimálně 60 dní před termínem jeho konání na oficiálním informačním portálu na internetu. Oficiální informační portál určuje svým rozhodnutím sjezd. Každý člen svazu je povinen sledovat oficiální informační portál. Sjezd je usnášení schopný je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Sjezd rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů svazu, přičemž každý přítomný člen má jeden hlas. Člen, který se nemůže sjezdu zúčastnit, má právo delegovat svůj hlas na jiného člena formou písemné plné moci. Není-li Sjezd usnášení schopný je možné, aby Výkonná řídící rada ASD ČR nechala o otázkách, o kterých nebylo možné rozhodnout na Sjezdu, rozhodnout formou mimořádného hlasování vyhlášeného a uveřejněného na oficiálním portálu asociace. Předmětem hlasování je usnesení navržené Výkonnou řídící radou ASD ČR, které bude v doslovném znění umístěno na oficiálním portálu asociace společné s vyhlášením náhradního hlasování. Do deseti dnů od vyhlášení takového náhradního hlasování zašlou členové svůj hlas na určenou adresu poštou. Navržené usnesení, které je předmětem náhradního hlasování musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů Svazu. Na později doručené hlasy nebude brán zřetel.

3.2. VÝKONNÁ RADA
Mezi sjezdy řídí činnost svazu VÝKONNÁ ŘÍDÍCÍ RADA, volená sjezdem. Výkonnou řídicí radu tvoří a jsou jejími členy: PREZIDENT ASD ČR, VÍCEPREZIDENT ASD ČR, SEKRETÁŘ ASD ČR a ČLENOVÉ výkonné řídící rady. Výkonná řídící rada je volena pětičlenná.Výkonná řídící rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady. Pokud dojde k rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas nejvyšší přítomné funkce v pořadí prezident, viceprezident a sekretář. Výkonná řídící rada je usnášení schopná jsou-li přítomni alespoň tři její členové. Jednat jménem ASD ČR jsou oprávněni prezident a sekretář. Prezident a sekretář jedná a podepisuje za ASD ČR samostatně s výjimkou případů jež vymezí sjezd. Pokud prezident nebo sekretář není schopen vykonávat svou funkci nebo pokud některý z nich z funkce odstoupí přebírá jejich pravomoci a povinnosti viceprezident. Ve vnitřních záležitostech zastupuje viceprezident prezidenta a sekretáře v jejich nepřítomnosti.Funkce člena Výkonné řídicí rady je čestná. členům Výkonné řídící rady nevzniká z titulu výkonu jejich funkce nárok na odměnu ze strany Svazu.

3.3. DOZORČÍ RADA
činnost Svazu v období mezi sjezdy kontroluje DOZORčÍ RADA volená sjezdem. Dozorčí rada má právo kontrolovat i účetnictví SSčR. Dozorčí rada je tříčlenná. Dozorčí radu tvoří a jsou jejími členy: PřEDSEDA dozorčí rady a dva čLENOVÉ dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna informovat Sjezd pravidelně o výsledcích své činnosti a je oprávněna kdykoliv informovat o těchto výsledcích členskou základnu. Funkce člena Dozorčí rady je čestná. členům Dozorčí rady nevzniká z titulu výkonu jejich funkce nárok na odměnu ze strany Asociace.

3.4. MIMOŘÁDNÝ SJEZD
Výkonná řídicí rada může k řešení závazných otázek v období mezi sjezdy svolat MIMOŘÁDNÝ SJEZD. Pravomoc svolat Mimořádný sjezd má i Dozorčí rada. Mimořádný sjezd svolá Sekretář svazu i v případě, že o to písemné požádá alespoň jedna polovina všech členů Asociace.

4. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

Svaz hospodaří s prostředky, jejichž zdroj tvoří členské poplatky členů a dále ostatní příjmy svazu, kterými se zejména rozumí poskytnuté dary a dotace ze strany členů, organizace FESPA a třetích osob. Pouze výjimečně se hospodaření řídí ustanoveními Obchodního zákona. Prostředky spravuje Sekretariát podle pokynů Výkonné řídící rady, hospodaření kontroluje Dozorčí rada. Za vedení účetnictví odpovídá Sekretář ASD ČR, který je povinen nejpozději do 15.2. roku následujícího po účetním období, předložit Výkonné řídící radě ke schválení roční účetní závěrku. Sekretář dále odpovídá za podání daňového přiznání za dané účetní období. Účetním obdobím svazu je kalendářní rok.

5. SEKRETARIÁT

Veškerou agendu Asociace vyřizuje sekretariát řízený sekretářem Svazu. Výkon funkce sekretariátu lze na základě smlouvy zadat i specializované firmě. Smlouvu sestaví a podepisuje Výkonná řídící rada. Sekretariát přijímá přihlášky k členství a vede evidenci členů.Hospodaří s prostředky svazu, spravuje jeho majetek a prostřednictvím Sekretáře pravidelné informuje Výkonnou řídící radu. Zprávu o hospodaření podává valné hromadě nebo sjezdu.

6. ZÁVĚR

ASD ČR je řádně registrován jako profesní zájmová organizace u MV ČR. Jako členský svaz je přihlášen v Evropské federaci sítotiskových svazů FESPA. O všech zásadních otázkách ASD jako o změně stanov a zrušení ASD ČR včetně likvidace jeho majetku rozhoduje SJEZD.