FESPA

O nás

Počátky Sítotiskového svazu a jeho kořeny

Sítotiskový svaz se rekrutoval z Odborné skupiny pro sítotisk, která byla jednou ze sedmnácti odborných skupin Českého výboru společnosti tisku při Československé vědeckotechnické společnosti. Jen samotný proces přidružení odborné skupiny sítotisku k tisku by vydal na zajímavý článek. Tato odborná skupina byla založena v roce 1966. Vzhledem k tomu, že můj příspěvek se má zabývat historií Sítotiskového svazu, jsem přesvědčen, že alespoň krátká informace o sítotiskové odborné skupině a jejím působení před založením svazu je nutná pro pochopení kořenů a základů, na kterých svaz stavěl. Odborná skupina pro sítotisk totiž založila tradici konferencí o sítotisku – SIKON (SÍtotisková KONference) včetně stejnojmenných výstav pořádaných v rámci doprovodného programu mezinárodního oborového veletrhu EmbaxPrint v Brně.

Klasičtí tiskaři o sítotisku tehdy nevěděli vůbec nic. Sítotisk byl tenkrát enfante terrible, motající se mezi elektronikou, sklářstvím, keramikou, plastikářstvím a obalařinou a čímsi upatlaným – ještě tak využitelným na plakátech a podnikové reklamě. Systematicky, jako tisková technika, byl sítotisk zatříděn až v roce 1973.

Pod hlavičkou vědeckotechnické společnosti pořádala Odborná skupina zájezdy na výstavy FESPA, vydávala časopis ILS+S (Informační listy pro sítotisk a serigrafii) a společně s pořádáním sítotiskových kurzů se tak zasloužila o širokou popularizaci sítotisku i serigrafie.

Nebylo by fér, kdybych zde, v této předsvazové kapitole nezmínil alespoň nškolik „otců zakladatelů“ té doby: Otu Kořínka, prvního předsedu a autora české publikace o sítotisku, Dr. Emila Mináře, autora studie o historii sítotisku a spolu s profesorem Kaiserem neúnavného organizátora akcí ex libris, Ing. Neumannovou, která míchala první české sítotiskové barvy, a řadu dalších, kteří se stali průkopníky sítotisku u nás.

vladimir-jiricek – asdcr.cz

Vladimír Jiříček

judr-milos-machurek – asdcr.cz

JUDr. Miloš Machurek

Zvláštní zmínku si však zaslouží jméno Vladimíra Jiříčka, který svojí morální a odbornou autoritou zaštiťoval náš sítotisk od sedmdesátých let minulého století, kdy převzal řízení odborné skupiny od Oty Kořínka, a ve funkci prezidenta Sítotiskového svazu byl od roku 1991 až do roku 1997.

Ve vší skromnosti připomenu také svoji maličkost jako organizátora zájezdů, konferencí, výstav, kurzů, vydávání časopisů a také realizátora prvního výukového střediska pro praktické kurzy sítotisku a serigrafie.

Pak čas a lid oponou trhnul a změnil náš československý svět – do té doby centrálně řízený ekonomicky i ideologicky. Pro nás sítotiskaře, kteří jsme na všech odborných akcích měli úzké kontakty na odborníky „ze západu“, začala být vesta Vědeckotechnické společnosti těsná.

Proto jsme 6. února 1991 při tradiční konferenci SIKON uspořádali první sítotiskový sjezd, na kterém 260 delegátů odsouhlasilo založení Sítotiskového svazu ČSFR. Jeho prvním prezidentem se stal Vladimír Jiříček, viceprezidentem ing. Maxmilián Lacko a sekretářem Miloš Machurek, tedy moje maličkost. Zvolena byla také čtrnácti členná Výkonná řídící rada, z jejíž tehdejších členů někteří dodnes ve svazu působí. Možná by bylo dobré zde také připomenout – zejména pro mladší generaci – že za čestné členy zde byly přijaty významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj sítotisku u nás: Ludovít Bábik, prof. Jaroslav Kaiser, Josef Kroupa, Pavel Marek, ing. arch. Gustav Otáhal, Vladimír Pelant, Václav Rippl, Jaroslav Rusek, Václav Sedlařík, Jiří Schneider, Zdeněk Stehlík, Radomír Šanc, ing. František Večeřík a tehdy již in memoriam rovněž Karel Hasoň, Harry Kraus, Dr. Emil Minář, Vladimír Švec a Karel Uchytil. Vzhledem k trvalosti čestného členství si při této příležitosti dovoluji navrhnout současné Výkonné řídící radě svazu zařadit do programu příštího sjezdu návrh na čestné členství in memoriam Vladimíra Jiříčka.

Připomínám, že tento článek v žádném případě nechce a ani nemůže aspirovat na kroniku svazu, je jen letmým ohlédnutím do jeho téměř dvacetileté historie.

Prvním organizačním úkolem Sítotiskového svazu bylo oficiální konstituování, tedy registrace MV ČR 18.3.1991, č.j. VS/1-5863/91R, vytváření cest a především snaha pomáhat sítotiskovým firmám a dílnám orientovat se v prostředí rodícího se svobodného podnikání.

Významným krokem bylo oficiální navázání kontaktů právě založeného svazu se sekretariátem asociace FESPA, kterým jsme byli následně vyzváni k účasti na zasedání ve švédském Gottlandu, které se uskutečnilo v květnu 1991. Zde prošly stanovy a veškeré náležitosti svazu přijímací procedurou a náš svaz se stal plnoprávným členem evropské federace sítotiskových svazů FESPA. Pro zajímavost uvádím, že na tomtéž zasedání nebylo za člena FESPA přijato Španělsko – o členství totiž žádalo i Katalánsko a stanovy FESPA dvojí členství nepřipouštějí.

Již v prvním roce své existence svaz prostřednictvím svého sekretariátu pracujícího při firmě Finish, v.o.s. uspořádal tři sítotiskové kurzy. Pro oblast výchovy a vzdělávání se svaz tehdy registroval jako Živnostenské společenství sítotiskařů a ve snaze napomáhat podnikatelské činnosti vstupoval do kontaktů s Živnostenskými úřady.

Na podzim roku 1991 se potom v Praze uskutečnilo významné jednání patnácti členného předsednictva FESPA s Výkonnou radou Sítotiskového svazu.

Náš svaz byl prvním členem ze zemí bývalého postkomunistického bloku a návštěva představitelů FESPA proto pro nás byla velkým vyznamenáním. Prezidentem FESPA byl tehdy Michael Domberger a generálním sekretářem Derek Down. Byli jsme seznámeni s činností a plány této vrcholné evropské sítotiskové asociace, s programy na vzdělávání, vydáváním časopisu (který jsme od té doby dostávali a rozesílali všem člen?m našeho svazu), pořádáním výstav a spoluprací s organizací ESMA, sdružením evropských sítotiskových firem. Recipročně jsme naše evropské partnery seznámili s postavením sítotisku u nás a s budoucími záměry a plány svazu, pro které jsme našli u představitelů FESPA plnou podporu. Pro úplnost uvádím, že náš Svaz tehdy posílal z finančních příspěvků členů cca 40% do společné pokladny FESPA.

Setkání bylo srdečné, a tak jsme se již mohli cítit jako plnoprávní členové evropské rodiny sítotiskařů. Česko se však vždy musí tradičně něčím rázovitě vyznamenat – při tom, kdy jsme se chlubili krásami Prahy a orlojem na Staroměstském náměstí, byla člence předsednictva FESPA, paní J. Peetrs z Belgie ukradena peněženka s doklady a platebními kartami.

V květnu 1992 jsme uspořádali zájezd na výstavu FESPA v Amsterodamu, na kterou byly vypraveny dva autobusy s více jak sto účastníky. Na výstavě jsme byli přijati předsednictvem FESPA, na jehož zasedání převzal žezlo předsednictví asociace od M. Dombergera Lascalle Barrow.

Zprostředkovávali jsme také kontakty s podnikatelskými sdruženími, například ve Francii se sdružením EUROMARKAGE, nebo s česko-německou obchodní komorou.

V roce 1993 byla uspořádána už 11. konference o sítotisku SIKON se zaměřením na základní informace o legislativě a právních aspektech týkajících se sítotiskových provozů. Ve stejné době se uskutečnil také II. sjezd sítotiskařů, na kterém bylo reflektováno rozdělení ČSFR a vznik samostatných svazů v obou nových republikách. Na II. sjezdu byl zvolen prezidentem Sítotiskového svazu ČR Vladimír Jiříček a osmi členná výkonná řídící rada. Sekretářem svazu zůstal i nadále JUDr. Miloš Machurek.

V témže roce byl uspořádán – za účasti více jak 110 účastníků – seminář s aktuálním tématem – Ekologické aspekty v sítotisku a likvidace odpadů ze sítotiskových provozů. Akce se zúčastnil i zástupce Ministerstva životního prostředí, krajský hygienik a další specialisté.

Následující svazem uspořádaný seminář byl zaměřen na potisk textilu a zúčastnilo se ho 180 tiskařů.

minifespa – asdcr.cz
sikon – asdcr.cz

Další významnou akcí, přesahující hranice republiky, bylo ve spolupráci s FESPA, uspořádání výstavy a odborných seminářů, jakési Minifespy, pod názvem FESPA in Prague´94. Na přípravě této výstavy spolupracoval Sítotiskový svaz ČR s asociací FESPA a zúčastnilo se jí 38 významných evropských firem. A tím, že jsme výstavu začlenili do doprovodných akcí mezinárodního veletrhu Reklama, Polygraf 1994, byla zajištěna její vysoká návštěvnost. Po čtyři dny probíhaly také odborné semináře s návštěvností 60 – 70 účastníků denně.

Veškerá organizační tíha této rozsáhlé akce však spočívala na sekretariátu našeho svazu. Partnery organizačního týmu za sekretariát FESPA byli Derek Down a Nigel Steffens, za pořadatele veletrhu Reklama – Polygraf potom ing. Myšková.

V roce 1995 jsme uspořádali zájezd do Düseldorfu na mezinárodní veletrh tiskařské a papírenské techniky DRUPA 95, kterého se zúůastnilo asi 40 členů svazu.

Sítotisk ale byl na této všeobecné polygrafické výstavě zastoupen pouze v jednom pavilonu, takže bylo zřejmé, že do budoucna bude muset být prezentace této tiskové technologie soustředěna zejména do výstav FESPA.

V roce 1996 jsme potom uspořádali plně obsazený zájezd do Lyonu na výstavu FESPA´96.
Mimo již zmíněné akce bylo do roku 1997 sekretariátem Svazu uspořádáno celkem 15 sítotiskových kurzů, ve kterých bylo vyškoleno více jak 500 účastníků.

Sekretariát svazu vydal v tomto období dvě čísla odborného časopisu Sítotisk + Serigrafie 69 a 70. Dovolím si zde poznámku, že by bylo přínosné ve vydávání tohoto tradičního časopisu pokračovat.

V tomto výčtu se zmíním také o odborně velice zajímavé konferenci SIKON 97 s hlavním zaměřením na stabilizovaný rastrový čtyřbarvotisk. Této konference se zúčastnilo šest zástupců zahraničních společností, několik předních českých firem a 220 účastníků. Součástí programu byla i doprovodná výstava zařízení a materiálů pro sítotisk a výstava serigrafií předních výtvarníků, sdružených při katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity. Následně se uskutečnil III. sjezd Sítotiskového svazu ČR, na kterém žezlo prezidenta převzal Miroslav Jiran a sekretářem svazu se stal ing. Evžen Šanc.

Ohlédnu-li se za obdobím prezidentství Vladimíra Jiříčka a mé aktivní činnosti jako sekretáře svazu, mohu s uspokojením konstatovat, že byl vykonán docela slušný kus práce.

O další činnosti svazu mohou kvalifikovaně informovat již naši nástupci.

JUDr. Miloš Machurek

I. sjezd:

Prezident
Vladimír Jiříček

Víceprezident:
Ing. Maxmilián Lacko

Výkonná řídící rada:
Miloš Machurek, prom. práv.
PhDr. Petr Peřinka
Ing. Evžen Šanc
Jana Horáková
Jiří Štutzbart
František Jírovec
Valéria Ondrejková
Ing. Martin Šandor
Jiří Šincl
Ivan Ries
Václav Hrubý
Dušan Šutka
Oldřich Nytra
Jiří Urbánek

II. sjezd:

Prezident
Vladimír Jiříček

Víceprezident:
PhDr. Petr Peřinka

Výkonná řídící rada:
JUDr. Miloš Machurek
Ing.Evžen Šanc
PhDr. Petr Peřinka
Ing.Aleš Lowak
Ing. Jaroslav Bartoš, CSc.
Oldřich Nytra
Jiří Šincl
Jiří Urbánek