FESPA

Výroční sjezd ASD ČR 2018

Na svůj pravidelný výroční sjezd, který se koná ve dvouleté periodicitě, se členové Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR letos 22. listopadu 2018 sjeli do romantického historického prostředí Českého Krumlova.

Sjezd se totiž uskutečnil v prostorách Studijního centra na prvním nádvoří českokrumlovského zámku, kde byla většina jeho účastníků také ubytována.

Ze současných celkem 32 členů ASD ČR se sjezdu zúčastnilo buď osobně nebo prostřednictvím delegované plné moci 26 členů, takže zasedání bylo podle platných stanov ASD ČR usnášeníschopné.

Jednání sjezdu zahájil dosavadní viceprezident ASD J. Havlík, který přivítal všechny přítomné členy a hosty a potom předal slovo A. Opatové, tajemnici ASD, která se ujala dalšího řízení průběhu sjezdu.

Nejprve byla na programu volba členů sjezdových komisí – mandátové, volební a návrhové, a komisi ověřovatelů závěrů sjezdu a zápisu. Potom viceprezident ASD J. Havlík přednesl zprávu o činnosti asociace v období od minulého sjezdu a zprávu o jejím hospodaření, a předseda dozorčí rady a kontrolní komise F. Beránek zprávu o kontrole hospodaření. J. Havlík ve svém vystoupení konstatoval, že ve sledovaném období úspěšně pokračovala těsná spolupráce s partnerským slovenským SZSDT a s mezinárodní asociací FESPA a všechny plánované úkoly na toto období byly splněny. Také hospodaření asociace za léta 2016 a 2017 skončilo s kladnými výsledky. F. Beránek potvrdil, že účetnictví asociace bylo vedeno řádně podle platných předpisů a stanov ASD a účetní uzávěrky za tyto roky byly schváleny bez připomínek.
V následujícím bodu jednání A.

Opatová přednesla návrh plánu činnosti ASD ČR na další období. Důležitým úkolem sjezdu bylo také projednání a volba Výkonné řídící rady asociace na další období a její doplnění, vzhledem k rezignaci dlouholetého prezidenta asociace ing. Z. Fidranského na tuto funkci. Z následující diskuze vyšel návrh, aby do VŘR ASD byli zvoleni její dosavadní členové J. Havlík, A. Opatová, F. Jírovec, Mgr. I. Doležal, F. Beránek, P. Štutzbart a J. Macek, které by doplnili noví členové M. Švejdová, L. Štutzbartová a S. Boček. Tento návrh byl přítomnými jednohlasně schválen a novým prezidentem ASD ČR byl zvolen J. Havlík. Funkce dalších členů rady si její členové rozdělí na jejím prvním zasedání v novém složení v prosinci 2018.


V závěrečném programovém bloku přítomní členové ASD schválili přednesené zprávy o činnosti a hospodaření a jeho kontrole, návrh činnosti ASD na další období, a členům VŘR uložili nadále rozvíjet a zintenzivnit úzkou spolupráci s partnerským slovenským SZSDT a mezinárodní asociací FESPA.